Informace o budově

Základní charakteristika

Reprezentativní kancelářská budova

 

Sokolovská 73, Praha 8 – Karlín

 

  1. Poloha

Praha 8 – Karlín, centrum města, oblast s řadou nově budovaných či rekonstruovaných kancelářských i rezidenčních projektů.

Budova je umístěna v řadové zástavbě činžovních domů v prostřední části Sokolovské ulice u stanice metra B – Křižíkova mezi Karlínským náměstím, Invalidovnou a Rohanským nábřežím.

Objekt (původně obytný dům) sousedí z obou stran s obytnými domy. Dům vpravo má 7 nadzemních podlaží a pochází asi ze 30 let minulého století, dům vlevo je stejně vysoký a cca stejného stáří.

  1. Dopravní dostupnost a parkování

Automobily – k domu lze dojet po Sokolovské ulici s přímým napojením na SJ magistrátu (1 km). Průjezdem je možné vjet na vnitřní dvůr (zde se nachází 8 parkovacích míst).

MHD – metro stanice B Křižíkova cca 200 m a B + C stanice Florenc cca 500 m. tramvaje č. 8 a 24 – zastávky v ulici.

  1. Vzdálenosti

Václavské náměstí                                                                                                                                      2,5 km

Nájezd na SJ magistrátu s napojením na Pražský okruh (u hotelu Hilton)                                                 1 km

Metro „B“ Křižíkova                                                                                                                                      200 m

Metro „B + C“ Florenc                                                                                                                                 cca 500 m

Zastávky tramvaje                                                                                                                                       do 100 m

  1. Využití, dispoziční členění

V současné době je objekt využíván jako sídlo firmy – kancelářská budova se zázemím a s vlastním parkováním. Vlastníkem byla provedena v roce 1994 – 95 kompletní kvalitní rekonstrukce celé nemovitosti pro stávající účel využití a následně v roce 2002 další kompletní rekonstrukce přízemí a sanace suterénu. V roce 2008-2009 provedena rekonstrukce půdních prostor na kancelářské, nově postaven osobní výtah do všech nadzemních podlaží a nová střecha z tašek-bobrovek.

Dům se čtyřmi nadzemními podlažími (z roku 1886) byl původně bytový, s pavlačemi a vnitřním rozhledným dvorem. Půdorys domu tvoří písmeno „U“, kde obě křídla jsou situována kolmo k ulici do zadního traktu a vzájemně jsou propojena traktem přiléhajícím k ulici. V obou křídlech jsou umístěny kanceláře a soc. zázemí, v uličním traktu v přízemí jsou do ulice situovány obchodní a výstavní prostory, v patrech také kanceláře. Uprostřed půdorysu vzadu je umístěn dvůr, který je s ulicí propojen vjezdem pro os. automobily. Vpravo i vlevo na průjezd v přízemí navazují chodby, ze kterých je přístup jednak do místností v průčelí (obchodní a výstavní prostory), dále ke dvěma hlavním schodištím a chodbám v obou bočních křídlech. Schodiště v levém křídle bylo vybudováno dodatečně, v pravém křídle je schodiště původní. Vpravo od průjezdu je recepce (vrátnice).

Obě křídla jsou v prostoru dvora při fasádě uličního traktu propojena pavlačí, která navazuje na schodiště, chodbu a ve 2. patře je z ní přímý vstup do kanceláří v levém křídle.

Všechny kancelářské i obchodní prostory jsou doplněny kapacitním a kvalitním vybaveným sociálním zázemím včetně kuchyněk, dále je zde několik skladů.

Suterén je umístěn pod celým levým křídlem, částečně pod pravým křídlem a dvorem. Sklepní prostory jsou upraveny se sociálním zařízením a kuchyňkou.

Do přízemí budovy je bezbariérový vstup.

  1. Užitné a zastavěné ploch

Plocha zastavěná objektem                                                                    580 m²

Pozemek                                                                                                 743 m²

Plocha vnitřního dvora (6 parkovacích míst)                                           170 m²

Užitná plocha: – 4.NP celkem (dle stávajícího využití) 1.800 m²

z toho: administrativní plocha                                                              1.300 m²

sociální zázemí a komunikace                                                                500 m²

suterén (celková užitná plocha vč. komunikací)                                      160 m²

  1. Pozemky a jejich popisy

parc.č.288 (zastavěná pl. a nádvoří)                                                       743 m²

s č.p.318 (administrativní budova)

Pozemek má přibližně tvar čtverce, vlastní budovou je zastavěno cca 580 m², zbytek tvoří dvůr.

  1. Technický popis a stav budovy

Budova z r. 1886 je z ½ podsklepená, se čtyřmi nadzemními podlažími.

Nosné stěny, původní příčky a klenby nad suterénem a nad přízemím jsou cihelné. Cihelná jsou i komínová tělesa, jejichž průduchy jsou vyvložkovány pro odvod spalin z plynových kotlů. Stropy nad ostatními podlažími byly původně dřevěné trámové a podhledy s omítkou na rákos. V rámci rekonstrukce byly částečně nebo úplně nahrazeny stropy železobetonovými ve 3.NP. Nosná konstrukce dvorních pavlačí je zaklenutá do ocelových vykonzolovaných profilů.

V pravém traktu je umístěno původní jednoramenné lomené schodiště, které je tvořeno vetknutými kamennými stupni (žulové, do sklepa pískovec). Proti stěně je původní repasované tepané litinové zábradlí. V rámci rekonstrukce bylo osazeno nové jednoramenné lomené schodiště v levém traktu, které propojuje přízemí s prvním patrem. Nosná konstrukce je ocelová, stupnice jsou dřevěné.

Střecha nad uličním traktem je částečně sedlová, obě boční křídla mají střechu pultovou. Nosnou konstrukci tvoří původní dřevěný vázaný krov s ocelovou výstuží, který byl v rámci rekonstrukce 2008-2009 nově opraven. Původní plechová krytina byla nahrazena taškami bobrovkami a bylo provedeno i nové oplechování a svody.

Vnitřní i vnější omítky hladké vápenné, vnější opatřené nátěrem. Venkovní uliční fasáda je bohatě členěná se štukovou výzdobou. Nad průjezdem je nad střešní římsou osazena balustráda. Vnitřní fasáda je dělená římsami se štukováním okolo oken. Fasáda v uličním a dvorním traktu  byla nově renovována v roce 2009. V uliční části fasády bylo provedeno chemické ošetření proti zemní vlhkosti.

Okna jsou špaletová, dřevěná, dvoukřídlová s nadsvětlíky, s nově osazenými zdvojenými křídly. V oknech v přízemí jsou osazeny bezpečnostní uzamykatelné rolovací žaluzie, v průjezdu jsou do ulice i do dvora osazeny elektronicky ovládané rolovací mříže. V některých oknech v patrech jsou vodorovné žaluzie, někde svislé textilní. Z ulice do některých přízemních místností vedou přímo z ulice dvoukřídlové dveře, které mohou být zabezpečeny jako okna uzamykatelnými bezpečnostními žaluziemi. V objektu jsou zachovány jak původní špaletové dveře z masivního dřeva, náplňové, tak nově osazené dveře do kovových zárubní. Tyto jsou buď plné, náplňové, nebo částečně či úplně prosklené (drátosklo). Ve 4. NP je v uličním traktu 17 nových střešních oken, 2 střešní okna jsou na schodišti a ve dvorním traktu prosklení v hliníkových profilech.

Objekt byl zasažen povodní v r. 2002 do výše přízemí, nebyl však staticky poškozen. Následně byla provedena betonová injektáž pod základové konstrukce, kompletní sanace suterénu a rekonstrukcí přízemí. Sklepní prostory sou nyní suché, což je velmi dobře vidět na přiznaném režném zdivu. V přízemí byla provedena kompletní oprava s výměnou poškozených částí a prvků. Dům je ve velmi dobrém stavu, nevykazuje statické poruchy ani stopy po vzlínající či prosakující vlhkosti.

  1. Napojení na inženýrské sítě a technické vybavení

Budova je napojena na veškeré inženýrské sítě. V rámci rekonstrukce byly vybudovány nové přípojky kanalizace a vodovodu.

Kanalizace, vodovod – kanalizace je litinová, vnitřní kanalizace prošla kompletní rekonstrukcí s výměnou za hrdlové trubky PVC. Bylo vybudováno nové potrubí k nově osazeným zařizovacím předmětům a odvětrání kanalizace nad střechu.

Vodoměrná šachta na nové vodovodní přípojce (DN 80) je umístěna ve sklepě. V rámci rekonstrukce budovy byl proveden celý rozvod vody (ST i TUV) v plastových trubkách.

Plyn – objekt je napojený na uliční rozvod STL zemního plynu (přípojka TPE 25-dle PP, dle majitele objektu ocelová svařovaná DN 80). V domě jsou 2 samostatné okruhy se dvěma plynoměry.

Vytápění + TUV – v budově je obsazeno 7 etážových plynových kotlů Vaillant, které vytápějí 7 nezávislých okruhů (3 nadzemní podlaží cca vždy ½ podlaží a 4.NP celé). Pouze 1 kotel slouží i pro ohřev TUV. Rozvody teplovodní, dvoutrubkové. Horizontální rozvody dle technické zprávy k projektu jsou rozvedeny v podlaze, přípojky vedeny ve zdi. Zbytek tepelné užitkové vody se ohřívá lokálně v sociálních zařízení a kuchyňkách elektrickými průtokovými ohřívači.

Elektrická instalace – je světelná i motorová, v budově jsou 3 nezávislé okruhy a výtah  se čtyřmi samostatnými elektroměry. Přípojková skříň RIS je umístěna vně objektu vedle vchodu.

IT rozvody – budově je provedena strukturována kabeláž rozvedená v soklových lištách.

Telefon – do budovy jsou zavedeny 4 přímé telefonní linky (1 samostatná pro elektronické zabezpečení objektu a 3 telefonní linky ADSL s internetem) a existuje možnost jejich počet zvýšit. V minulosti, kdy byl celý objekt využíván, byla zde osazena pobočková ústředna a servrovna.

Zabezpečení – dům je zabezpečen EZS i EPS s hlásičem umístěným v recepci a s napojením na pult ochrany (v noci). V místnostech jsou rozmístěna požární čidla, dále je zde požární vodovod s hydranty pro každý požární úsek. Požární ochranu doplňují po budově rozmístěné hasicí přístroje.